Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en onze klanten. In deze Privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze dienstverlening aan klanten. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van UFIND B.V. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door ‘UFIND B.V.’, handelend onder de naam UFIND B.V. geregistreerd bij de KVK onder nummer: 73572578.
Postbus 157
1170 AD Badhoevedorp
Tel: 085 – 7607447
Mail: privacy@ufind.nl

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

UFIND B.V. verkrijgt persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld via email, en of telefoon.
 • Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening.
 • Wanneer u onze website bezoekt (alleen gegevens van organisaties).
 • Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens

 • Gegevens van organisaties
  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt op onze website;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons verstrekt worden via email, telefoon of in een gesprek):

 • (bedrijfs)naam.
 • NAW – gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers.
 • geboortedatum en -plaats
 • gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • cv (eventueel gepaard met pasfoto).
 • rapportages in het kader van mobiliteitsprojecten/trajecten, (waaronder functionele mogelijkheden en belastbaarheid, gegevens in een re-integratieplan).
 • ziekmelding(en).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens

 • het onderhouden van contact, en toezenden van nieuwsbrieven;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • het bieden van begeleiding op maat;
 • de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • het verzorgen van trainingen;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van onze dienstverlening;
 • facturering;
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is); in kader van arbeidsrecht- en sociaal zekerheidsrecht (Wet Verbetering Poortwachter).
 • op basis van ondubbelzinnige toestemming voor cliënt- en klanttevredenheidsonderzoeken, inzet van extra instrumenten.
 • Het doorgeven van e-mailadressen voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van keurmerk Blik op Werk. Wij vragen vooraf toestemming hiervoor.

Bewaartermijnen

UFIND B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale en medische bewaarplichten), of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

UFIND B.V.  hecht veel waarde aan uw privacy. Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van beveiligde e-mailprotocollen.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

 

Melding van datalekken

UFIND B.V. dient alle gegevensinbreuken te registeren en te documenteren. In geval van een datalek moeten wij deze voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

In het kader van haar dienstverlening kan UFIND B.V. persoonsgegevens uitwisselen. UFIND B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, assessmentbureaus, vacature zoeksystemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

UFIND B.V. zal uw persoonsgegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Tegen verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan:
privacy@ufind.nl.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij UFIND B.V. te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Uw rechten, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UFIND B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  privacy@ufind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. UFIND wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken

UFIND gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. UFIND gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: “Wat zijn cookies

Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

Google Analytics

We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Google Tag Manager

Met deze cookie worden de tags op de website beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via social media.

Slotbepalingen

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-06-2022.

UFIND B.V.  kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

vraag nu een offerte aan of neem geheel vrijblijvend contact op